Vir Vikrame Nashibe Dharai

Vir vikrame nashibe dharai
Maha danaber atrahasi
Vinna paran rahibena ar
Bhitare bahire kanurai banshi