Hawaii... Phire Asi Bare Bare Taba Hiya

Hawaii Hawaii Hawaii Hawaii
Phire asi bare bare taba hiya anginai
Phutiyache taba tanu prakritir sushamai
Ek bhati ek gati maha chetanai