East Germany East Germany Purba

East Germany East Germany purba Germany
Jagiya uthecho sathe niye aji
Paramer maha bani
Mukti akash mukti batas
Dure bahu dure nishash hatash
Khuliya dharecho danite sabare
Taba antara khani