Hriday Kande Praner Dukhe

Hriday kande praner dukhe man kananer majhe
Paran hase hase kebal kandena hai laje
Dukhir lagi sukhi hiyar ashru jhare jadi
Sukhir hiyai purnata je raibe nirabadhi