15. Amar prane mago tumi

Amar prane mago tumi
Eso sabar sheshe
Aghat karo prane amar
Madhur hasi heshe
Bhalobasar aghat seje
Mor paraner chaowa
Se aghate nritya kare
Amar sakal paowa