17. Kandbona ar

Kandbona ar kandbona
Nam dhare ar dakbona
Nirabhashai janabo aj
Tomar paye nati
Hriday shonit diye amar
Ghuchabo sab khati