3. Swalpe tushta

Swalpe tushta brihate shanka
Khudra gandi manaba danka
Nitya atma prachare mukhara
Tikta kariche karna kulhara
Sapta sindhu tapta mathita
Pratiti jibana klanta byathita
Tushti pushti swapne tripta
Dwandaha bishade srishti lipta
Mauni mukta tapasa siddha
Sarba oishi bivuthi hriddha
Purna indu asim dipti
Dibya jagye labuk tripti