51. Shudhu sundar

Shudhu sundar chira sundar
Jedike phirai anki
Nija rupa sudha karo bujhi pan
Amar nayane thaki
Surer lahari madhur gitika
Jei spandan tule
Aral haite shuna bujhi priya
Basiya shraban mule