Jaha Chai Nahi Pai Tabu Asha

Jaha chai nahi pai tabu asha
Phire pabo manakashe
Mauna bhasha
Se bhashar prane raje
Kanu alo benu
Nanda ankhi mani
Ami taba jyoti dhenu