Sabar Age Habo Ami Tomar Priyatam

Sabar age habo ami tomar priyatam
Tai bujhi ma rakho dure anan manoram
Jayi hale jiban samar sheshe
Balbe amai madhur hasi hese
Tumi amar chaowa shudhu tumi amar chaowa
Tomar lagi dharar buke amar asa jaowa