Rahiyachho Ati Kachhe

Rahiyachho ati kachhe
Bhabi dure bahu dure
Supta e hiya mor
Jage taba banshi sure
Tumi nai bale jara
Chhale shudhu nija prane
Sanpi jena hiya mor
Tomarai jaya gane