Tomar Dake Diyna Sara

Tomar dake diyna sara
Tai bujhi aj sarba hara
Ami sab harader dalapati
Kripamoyi tomai nati
Na jadi pai amar khudha
Keman kare dhalbe sudha
Jani ami gopan katha
Dur karo mor sakal byetha