Dukher Dine Nitya Tomai Daki

Dukher dine nitya tomai daki
Sukh pela ma diy tomare phanki
Dukher majhe bujhbe tomar daya
Kripamoyi ogo dukha jaya