Shunya Tumi Maha Shunya

Shunya tumi maha shunya
Purna tomar antare
Dibya tomar mukta dyuti
Sabar prane santare
Nikhil dhara tomar gara
Srishti tumi loy
Jay-parajay timir bhati
Tumi abhoy bhoy