Sukhi Sei Chira Sukhi

Sukhi sei chira sukhi
Je tomare base bhalo
Prane tar priyatam
Nahi rakho kabhu kalo
Se tomai puje sada
Ogo pita sabakar
Puta tar hiya majhe
Raje taba jaya har