Tumi O Ki Jabe Chale

Tumi o ki jabe chale
Mor prane abahele
Ami o ki jabo chale
Toma prabhu nahi bale
Jani sab sambhar
Chetanar parathar