Prabhu Amar Jiban

Prabhu amar jiban lagi
Amar sakal chaowa
Prabhu tomar jiban lagi
Amar sakal paowa
Asha sathe tomar majhe
Amar giti gaowa
Tomar lagi dharar buke
Amar asa jaowa