Uthe Jakhan Pub Gagane Savita

Uthe jakhan pub gagane savita
Takhan ami likhte basi kabita
Nil sagare rakta thala bhasichhe
Swarna jaba phulti jena hasichhe
Tomar hasi sabai chai dharate
Nami tomai bhakti bhare prabhate