Amar Hriday Hate He Managalamoy

Amar hriday hate he mangalamoy
Dur kare dao sab man lajja bhoy
Loke bhoy shatrubhoy mrittyubhoy ar
Dur karo sab bhoy haite amar
Ei sab dukha katha antare bahire
Toma kachhe bali mata bhumi nata shire