Sadhan Samare Satyer Shudhu Joy

Sadhan samare satyer shudhu joy
Satyer buke atmar parichoy
Mithyar asha habe bichurna jani
Ananda habe bishwamayer bani
Je peyechhe kabhu jananir barabhoy
Manush haye o se je chira akkhoy