Dhire Dhire Dekhi Mora Purnatar Rup

Dhire dhire dekhi mora purnatar rup
Samayer krore raje bhalo manda stup
Bhalo manda chale jai thake shudhu smriti
Sathe kare sugopane asimer priti