Ashar Pradip Khani (1)

Ashar pradip khani
Nibe kigo jai
Jibaner godhuli belai
Bidhatar mauna bani
Nutan ashroy
Naba janma naba parichoy