Tamasi Nishai Ankhi Dube Jai

Tamasi nishai ankhi dube jai
Chapal praner kato bedanai
Ar nai asha bani
Britha manaber akuti bhakati
Chira jagrata jage abanati
Alik swapan muktir abhilash
Ananda uchcchash
Phire chai pran phire chai arbar
Timir dainya jatanar manihar