Jiban Sandhya Dekeche Amai

Jiban sandhya dekeche amai
Tai aji ami kandi
Nahi jena hai kena je amai
E dharar prane bandhi
Ashesh jatana peyechi hethai
Tabu kena michha asha
Kane kane koy heribe sahasa
Marter bhalobasa