Hriday Gabhire Oi Dake Shuni

Hriday gabhire oi dake shuni
Madhumoy nirabata
Nahi rabe ar kutil manase
Samasya jatilota
Alo shishu ami alo parabare
Duliche amar bhela
Jiban amar maha baridhir
Shata taranga khela