Kanti Kothai Kanti

Kanti kothai kanti
Shanti kothai shanti
Na pai tader darashan
Charidike hai bhranti
Bhrantir dangshan
Ananda samapan