Hai Mane Mahi Pare

Hai mane nahi pare
Kabe tumi amai prabhu dekechho
Hai mane nahi pare
Kabe tumi amai bhalobesechho
Hai mane nahi pare
Kabe tumi amar lagi kendechho
Hai mane nahi pare
Kabe tumi amar prane tenechho