Chetanar Jagaran Taje Shudhu Sakaler

Chetanar jagaran taje
Shudhu sakaler prayojan

Translation

Consciousness awakening is everybody's need.