Kothai Thako Hiya Tari

Kothai thako kothai thako kothai thako
Hiya tari hiya nadi hiya majhi

Translation

O my heart-boat,
O my heart-river,
O my heart-boatman,
Where do you live,
Where do you live,
Where do you live?