Nikhil Bhuban Amar Apan Amar Nijer

Nikhil bhuban amar apan
Amar nijer deha
Bahire amar keha nai ar
Par nahe ar keha