Narada Narada Brahma Manasha Putra

Narada narada brahma manasha putra
Dhara adhara ekata setu sutra
Trikal darshi trilok agya
Vedagya tapaswai
Paramer jyoti shishu
Pranati janai maharshi