35. Narada

Narada narada brahma manasha putra
Dhara adhara ekata setu sutra
Trikal darshi trilokagya vedagya tapaswai
Paramer jyoti shishu
Pranati janai maharshi