41. Rakta lochana bhim darashana

Rakta lochana bhim darashana
Medini kampaye parane eso
Timir daliya aghat haniya
Amar amire nasho