Prahllad.. Dhara Ar Adharar Ahllad Vishnu

Prahllad prahllad prahllad
Dhara ar adharar ahllad
Vishnu bhitare Vishnu bahire
Vishnu samukhe ar charidhare
Bishwas stabha kariyache joy
Bidhatar pada anandamoy