43. Sangit sambit lahari

Sangit sambit lahari
Supti mukta prahari
Bhitar bahir ekata
Chidakashe niyata