Bhakti Bhare Pujte Chahi Shakti

Bhakti bhare pujte chahi shakti kabhu nahi chahi
Madhur tomar kripa nade nitya jeno abagahi