Ami Bhitar Jagate Amare Tushite

Ami — Bhitar jagate amare tushite krishna prabhur benu
Bahir jagate sabare tushite krishna prabhur dhenu