Shanti Chahigo Hriday Gabhire

Shanti chahigo hriday gabhire shanti jibane marane
Shanti na pele trishita khudhita rahibo tibra dahane