Amar Katha Bhabi Kebal Taito Rahi

Amar katha bhabi kebal taito rahi bahu dure
Pran kanane phutte chahi mago tomar ganer sure