Chapal Prane Shanti Jachi Labhi Shudhu

Chapal prane shanti jachi labhi shudhu byerthata
Khina hriday sathi amar kon sudure purnata
Simar majhe asim tomar na jadi pai dekha
Charam gyaner dibya hasi habena mor shekha