Juktir Majhe Samasya Raje Bhaktite

Juktir majhe samasya raje bhaktite samadhan
Taito biraje jukti urdhe mukta manab pran
Andharer buke alo darashan bhakta paran pai
Jukti kebal murkha manabe bhul pathe niye jai