Nil Akasher Alor Tari Hridaye Mor Bhase

Nil akasher alor tari hridaye mor bhase
Kusum kalir mauna bhasha byetha amar nashe
Amai jara dake mago ami tader daki
Moder majhe tomai jeno nitya mago rakhi