Gabhir Asha Prane Amar Ekti Shudhu Gabhir

Gabhir asha prane amar ekti shudhu gabhir asha
Mater kache pabo ami bishwajayer bhalobasa
Mayer sena habo ami habo mayer drashta kabi
Rup sagare bhasbe jani amar hiyar gyan rabi