Ekti Katha Balar Lage Tomar Kache Jai

Ekti katha balar lage tomar kache jai
Bhaye lage tomar pane kabhu nahi chai
Ami ki ma tomai chahi rakhi tumi chao
Hriday bane mukti giti kahar tumi gao