Jara Amai Base Bhalo Tader Truti

Jara amai base bhalo tader truti
Dekhbona go dekhbona
Tader chhere apar sathe ami kabhu
Mishbona go mishbona