Kalpana Kalpana Eso Nami Kalpa Loker Jyoti

Kalpana kalpana eso nami
Kalpa loker jyoti dhara sama
Eso antarajami
Kalpana kalpana kalpana eso nami
Kalpana