Kato Badha Dali Keno Jai Chali Karite Nutan

Kato badha dali keno jai chali karite nutan srishti
Pralay nachan nacho jadi shudhu keno kripa drishti