Kato Prem Shudhu Nimeshe Milai Sangshay

Kato prem shudhu nimeshe milai sangshay kare ashroy
Keno naba man asur sethai niyata diteche prashroy