Sahiyache Jara Dukher Jatana Bujhe Tara

Sahiyache jara dukher jatana
Bujhe tara shudhu parer bedana
Aparer dukh magi hate pare
Prashamite tare bedanai bhare