Man Pran Dehe Jetha Je Bhoy Prati Koshe

Man pran dehe jetha je bhoy
Prati koshe jar rayeche sanchoy
Dur karo tar jagibe jakhani
Dekha dibe juger sharani
Niye thako jadi juger sharani