Prane Prachandra Ashakti Deher Sukher

Prane prachandra ashakti deher
Sukher swapan jaha shudhu khaniker
Achanna kariya mene jadi nahi rakhe man hara sangskar
Jadi nahi thake mukta hale bhoy ar sakal kamana
Para jyoti purna bhabe karen chalona